Kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học

K li mt câu chuyn mà em thích nht trong nhng truyn ã c hc

Hng dn

Trong nhng truvn ã hc Tiu hc, tôi thích nht là câu chuyn nói v ông Nguyn Khoa ng, mt ông quan có tài xét x và nhiu k sách tr hi cho dân. Tôi k cho các bn nghe nhé!

Mt ln, có anh hàng du gánh hàng ra ch bán. Li dng anh bn ong du cho khách, có mt ngi thò tay vào b ly trm tin. Khi bit mình b mt tin, anh mi sc nh ra. Lúc nãy, có mt ngi mù quanh qun bên gánh hàng, ui my cng không i. Anh dám chc là ngi y. Anh gi gánh hàng cho ngi quen ri chy i tìm. Ngi mù chi phng ly lí do là mình b mù, bit tin âu mà n trm. Hai bên xô xát nhau mt hi thì b lính bt gii v quan.

Trc v quan Nguyn Khoa ng, ngi mù khng khng chi cho rng anh hàng du vu cáo. Quan hi:

– Anh có mang tin không?

Ngi mù áp:

– Có, nhng y là tin ca tôi.

– C a ây!

Khi ngi mù móc tin ra, quan sai ngi múc mt chu nc, b s tin vào chu. Váng du ni lên. Ngi mù ành nhn ti. C ng là v án ã xong, náo ng quan li phán:
– Tên n cp này là k gi mù. Vì nu mù làm sao hn bit ch tin mà ly.

Ri ông sai lính lôi k n cp ra ánh. B ánh au quá, hn bèn m c hai mt, van ly quan tha ti.

ó là chuyn v tài xét x ca ông. Còn câu chuyn sau ây thì khin tôi khâm phc c , tài nng và mu mo tiêu dit bn gian phi tr hu ho cho dân ca ông Nguyn Khoa ng. Trong thi kì làm quan, ông ã làm cho sut mt dc truông nhà H Qung Tr không còn mt bóng gian phi. Trc ó, cái truông này là rng rm, con ng Bc Nam phi i qua ây. Bn gian phi ã dùng ni này làm sào huyt ón ng trn lt.

bt bn cp, ông sai ch mt hòm g kín có l thông hi, va mt ngi ngi, có khoá bên trong ngi ngi trong có th m tung np hòm d dàng. Ông a các võ s gii võ ngh có v khí ngi vào ri sai quân s n mc ging thng dân khiêng nhng cái hòm y i qua truông, li phao tin lên rng: có mt v quan to ngoài Bc sp sa v quê s i qua truông; cùng nhng hòm ca cái quý. Bn cp nghe tin mng khp khi, chuyn này chc thu li ln. Chúng hí hng khiêng nhng cái hòm v sào huyt Nhng va v n ni, thì nhng cái hòm bt tung ra. Nhng võ s tay lm lm kim binh ca triu ình kéo n. Bn cp ành h v khí, chp tay xin tha mng. Ông quan dùng bn cp y i khai khn t hoang biên gii, lp thành nhng n in rng ln. Sau ó, ông a dân n lp xóm dc hai bên truông, khin mt vùng rng núi âm u vng v tr thành nhng xóm làng ông úc và có cuc sng bình yên.

Tôi rt khâm phc ông Nguyn Khoa ng và c gng hc tht gii sau này tr thành mt v quan tài gii, liêm chính nh ông.

Hãy k mt câu chuyn mà em thích nht trong các truyn ã c hc

Mt bui tra hè a n cho em gic ng ngon lành. Trong m, em thy túp lu tranh và mt cây kh ang sãi tr qu. Thì ra, là câu chuyn “ Cây kh”. Ngày xa, mt gia ình n có hai anh em. Gia ình h sng tht hnh phúc, c my nm thì b m qua i. Mt thi gian sau, ngi anh ly v. Vì không mun cho em cùng, hai v chng anh òi chia tài sn. th còn có v con ngi anh chiêm ht tài sn ch li mt túp lu và cây kh. ngi em ra i mà không oán trách anh mình iu gì. n mùa kh ra qu, có con chim l không bit n t âu ti n hêt trái này n trái khác. Ngi em thy vy sôt rut lm, bèn nói vi chim.

– “C gia sn nhà tôi ch có mi cây kh này chim mà n ht tôi bit trông cy vào âu”Thy vy chim bèn nói:

– “n mt qu tr cc vàng, may túi ba gang, mang i mà ng”Theo úng li ca chim, ngi am may túi ba gang. Sáng hôm sau, con chim bay n mt hòn o ngoài khi xa. Hòn nào hòn y lp lánh.n o ngi em ly y túi ba gang ri theô chim ra v. T ó, ngi em có cuc sng khá gi. Thy em mình giàu có nhanh chóng ngi anh bèn n thm, lân la dò hi. Vn tht thà ngi em k ht chuyn cho anh nghe. Thy vy, ngi anh ln i c gia tài ly cây kh. Ngày nào anh cúng xin em i. Thng anh nn ngi em chp nhn i. n mùa kh sai quae, hai v chng ngi anh thay nhau trc di gc cây i con chim l.Mt hôm, v chng ng anh thy mt con chim rt to u trên cây kh n qu. S vic din ra ging ht ngi em. Nhng thay vì may túi ba gang thì ngi anh may túi mi hai gang. Khi n hòn o ngi anh ních y túi mi hai gang mà còn nhét y ngi. ngi anh ì ch vác túi vàng khng l và thân mình nng trch leo lên lng chim. Vì nng quá nên chim phi v cánh ba ln mi bay lên c. Lúc bau qua bin, mt lung gió mnh làm chim lo o ht ngi anh và túi vàng xung bin. úng theo câu tc ng “Tham thì thâm”. ây cng là bài hc cho mi ngi không nên tham lam ích k.

Hãy k li mt câu chuyn ã c hc mà em thích nht trong nhng câu chuyn mà em ã c hc

Trong rt nhiu câu chuyn tôi ã c hc và c c, tôi thích nht câu chuyn k v ông Nguyn Khoa ng.

Ngày xa, có mt ông Quan tên Nguyn Khoa ng ni ting vi tài xét x.

Mt hôm, có mt ngi gánh du ra ch bán. Mi bán hàng không bit ã b k gian ly cp tin. Khi phát hin ra thì anh ra mi sc nh ra rng có ngi n xin mù c quanh qun bên mình, ui my cng không i. Anh lin giao quang du cho mt ngi quen ri i tìm. Khi tìm thy thì hn c chi ly chi , không chu tha nhn. Mt ngi lính nhìn thy gii hai ngi v công ng. Ông tra hi nhng k mù khng khng cho rng ó chính là tin ca mình. Ông ành sai ngi múc mt chu nc ri th tin vào. Mt lúc sau váng du ni lên, k mù ht chi cãi, ành phi cúi u nhn ti. Tng nh v án ã kt thúc ai ng ông phán:

– K kia không h mù, vì nu mù tht thì làm sao hn có th bit c tin giu âu. c ba gy k cp ành m mt. Dân chúng khâm phc tài xét x ca ông.

Trong thi gian ông làm quan Qung Tr. Ông ã dp ht bn gian phi dc truông nhà H, vn ni ting là vùng t d. bt ht bn chúng ông ã sai ngi óng nhng chic thùn g to, có l thông hi cho ngi th và nhng binh s gii võ chui vào thùng. Tung tin sp có quan ln v thm và mang rt nhiu ca ci. Bn cp ánh hi, cho ngi phc sn cái chuông. Khi quan lính khiêng thùng qua truông, bn cp hí hng em tn v sào huyt. Va t xung t, thì np thùng bt m. Binh s trong thùng xông ra tay lm lm v khí ánh cht bn cp. Còn ang b ng thì quân lính xông n. Ông a mt s tên còn sng sót i khai phá t hoang, lp xóm làng sng mt cuc sng yên vui.

Câu chuyn trên li cho tôi rt nhiu cm xúc sâu sc. Tôi cm thy rt khâm phc s mu trí và lanh li ca ông. Qua ó cng ã dy cho tôi bài hc quý giá. Tôi nguyn rng s c gng chm ch hc tp tr thành ngi có tài giúp ích cho t nc.

Hãy k li mt câu truyn mà em thích nht trong nhng truyn ã hc

Cuc sng ca con ngi gn lin vi nhng c m. Có nhng c m ngt ngào làm cho ta hnh phúc, li có nhng c mun tham lam em ti cho ta nhiu phin toái. Câu chuyn sau nói lên iu ó:

iu c ca vua Mi – át

Ti t nc Hi Lp xa xa, có ông vua ni ting tham lam tên là Mi – át.

Mt ngày n, khi Mi – át ang do chi trong vn thng uyn thì gp thn i – ô – ni – dt và c thn ban cho mt iu c. Sn tính tham lam, Mi – át c ngay:

– Xin thn cho mi vt tôi chm vào u bin thành vàng!

Thn ban cho Mi – át cái c mun tham lam y ri bin mt. Mi – át sung sng b th cành si, cành cây lp tc bin thành vàng. Ông ta lm mt qu táo, qu táo bin thành vàng nt. Mi – át hí hng tng rng lão là ngi hnh phúc nht mà không my may ng n rc ri ang ch mình phía trc…

Ba n c ngi hu dn ra. Gi thì ông ta hiu rng mình va c mt iu khng khip: mi thc n u bin thành vàng khi ông ta chm ti. Bng ói cn cào, Mi – át hi hn, ming không ngng van nãi thn i – ô – ni – dt. Bng, thn hin ra, vi v mt nghiêm ngh, phán:

– Nhà ngi hãy ti sông Pác – tôn, nhúng mình vào dòng nc, phép màu s bin mt.

Mi – át làm nh vy và qu nhiên phép màu bin mt.

Bn thy y, hnh phúc không n t c mun tham lam mà làm nên t bàn tay và trí óc

K li mt câu chuyn mà em thích nht trong nhng truyn ã hc

Qua mt câu chuyn ta li rút ra c mt bài hc sâu sc cho bn thân t lúc còn nh cho ti lúc ln lên. Trong ó có mt câu chuyn giúp chúng ta hc c mt bài hc quý giá v tình anh em, v c ch cao p mà hin nay không phi anh em nào cng làm c.

Ông cha ta t ngàn xa ã nói:

"Anh em nh th tay chân Rách lành ùm bc d hay n."

Câu chuyn Hai anh em mà tôi k các bn nghe có ni dung nh câu tc ng.

cánh ng n, có hai anh em cày chung mt ám rung. Ngày mùa n, h gt ri bó lúa cht thành hai ng bng nhau, c hai ngoài ng.

êm hôm y, ngi em ngh: "Anh mình còn phi nuôi v con. Nu phn lúa ca mình cng bng phn ca anh thì tht không công bng." Ngh vy, ngi em ra ng ly lúa ca mình b thêm vào phn ca anh.

Cng êm hôm y, v chng ngi anh không ng c. Ngi chng bàn vi v: "Em ta sng mt mình vt v. Nu phn ca ta cng bng phn ca chú y thì tht không công bng." Th ri anh ta ra ng ly lúa ca mình b thêm vào phn ca em.

Sáng hôm sau, hai anh em ra ng. H rt i ngc nhiên khi thy hai ông lúa vn bng nhau.

Cho n mt êm, hai anh em u ra ng, rình xem vì sao có s l kì ó. H bt gp nhau, mi ngi ang ôm trong tay nhng bó lúa nh b thêm cho ngi kia. C hai xúc ng, ôm chm ly nhau.

Câu chuyn tht là cm ng phi không các bn, câu chuyn nhm ca ngi tình ngha anh em.