Thuyết minh về lăng Bác

bài: Em hãy thuyt minh v lng Bác

Bài làm

Hà Ni c xem chính là trái tim ca nc Vit Nam thì qung trng Ba ình là trái tim ca Hà Ni. Và không th ph nhn c khi ngi ta n vi th ô Hà Ni thì ni mong mun nht chính là lng Bác H.

Khi mà cách mng Tháng Tám thành công, thì mt s kin trng i ti Qung trng Ba ình, Bác H ã c Tuyên ngôn c lp khai sinh ra nc Vit Nam Dân ch Cng hoà. Có th nhn thy c chính s kin ó cùng tên Qung trng Ba ình ã c c th gii bit n.

Vào ngày 2/9/1945 trong không khí vui ti thì ta nh thy c na triu nhân dân Hà Ni và ph cn ã nô nc v Qung trng này d l Tuyên ngôn c Lp. Th ri l ài lúc này ây nh cng ã c dng gia qung trng, bn mt hình thang ph vi , hn ht ni bt nht ó chính là gia có hình ni ngôi sao vàng nm cánh. Khi mà úng 14 gi các v trong khi Chính ph lâm thi ã có mt trên l ài. Th ri na triu ngi hân hoan, xúc ng, im phng phc lng nghe ting nói ca lãnh t. Và th là nc Vit ta lúc by gi nh ã giành c c lp nc nhà.

Cho n ngày 9/9/1969, sáu ngày sau khi H Ch Tch qua i, cng ti Qung trng này, và lúc này ây thì l truy iu Ngi ã c c hành trng th. Mi vn ng bào Th ô và các a phng cùng 34 oàn i biu quc t ã ti ây d l trong nim xúc ng và thành kính nht.

thuyet minh ve lang bac - Thuyết minh về lăng Bác
Thuyt minh v lng Bác

Ngày nay, thì ta nh thy c chính mt chính ca Qung trng – mt tây – là lng Ch tch H Chí Minh. Lng Bác tri qua hai nm xây dng, ngày 19/8/1975 lng khánh thành.

LngBác H li có cu to gm ba lp vi chiu cao 21.6m. Th ri ta nh thy c chính lp di kt cu bc nhiu cp, có l ài dành cho oàn ch tch khi mít tinh. Còn i vi phn gia là kt cu trung tâm ca lng, gm phòng thi hài, hành lang, cu thang lên xung. D nhn thy c chính phn trên là mái lng c to dáng cách iu bông sen n iu này cng chính là mt im nhn cho lng. Còn vi mt chính lng có dòng ch “Ch tch H Chí Minh” bng á hng ngc màu mn chín nhìn cng rt p và sang trng.

Lng chính là ni gi thi hài Ch tch H Chí Minh, Ngi – V lãnh t kính yêu cu dân tc ã uc UNESCO tôn vinh là Anh hùng gii phóng dân tc, Danh nhân Vn hóa th gii nhân k nim 100 ngày sinh (1890 – 1990).

Có th nhn thy c chính công trình lng Ch tch H Chí Minh là kt qu lao ng sáng to cng nh t m ca nhiu nhà khoa hc và công nhân hai nc Vit Nam – Liên Xô nh cng ã tht t lòng tôn kính Ch tch H Chí Minh và là sn phm ca tình hu ngh Vit – Xô.

Nhn thy phía trc lng là qung trng vi 320m chiu dài và 100m chiu rng, ch cho 20 vn ngi d mít tinh. Qung trng Ba ình li có 168 ô c bn mùa xanh ti, xen gia là li i rng 1,4m. Gia qung trng, thì ta nh thy c trc lng là ct c cao 25m.

c bit là sau khi t sau nm 1954, có mt s công trình c xây dng thêm xung quanh khu vc Qung trng Ba ình. Ta dng nh cng thy c rng, chính bên cnh nhng kin trúc thuc a c. ó dng nh cng chính là Hi trng Ba ình và nó cng ã c hoàn thành nm 1963 – công trình c phá d nm 2008 nhng ch cho d án xây dng Nhà Quc hi mi. Ngài ra ta nh còn nhn thy c chính bo tàng H Chí Minh (hoàn thành nm 1990), ài tng nim các Anh hùng lit s hy sinh vì T Quc ã c hoàn thành nm 1994. Qa thc ngoài các công trình ln nh trên, trong qun th kin trúc Qung trng Ba ình có mt s công trình nh nhng cng rt quan trng và ý ngha có th k n nh Chùa Mt ct, khu vc nhà sàn Bác H trong Ph Ch tch. ây chính là ni và làm vic ca Ngi, h cá, vn cây, rng da, nhng hàng rao dâm bt… Nhng iu này dng nh cng ã i vào trong nhng áng th ca.

Thc s lng Ch tch H Chí Minh ã tr thành không gian thiêng liêng ca Th ô Hà Ni và ca c nc ta, là nim t hào ca c dân tc không ch v công trình mà còn là ni lu gi tm gng nhân cách, phm cht, trí tu ca ngi Vit.

Minh Nguyt