Phân tích nhân vật Hoàng trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao

bài: Phân tích nhân vt Hoàng trong truyn ngn ôi mt ca Nam Cao

Bài làm

Trong nn vn hc hin thc ca nc ta có nhng nhà vn vô cùng tiêu biu ni ting nh nhà vn Nguyn Công Hoan, V Trng Phng, Ngô Tt T, NAm Cao…Trong ó, tác gi Nam Cao có nhiu tác phm vô cùng sâu sc th hin giá tr nhân o, ng cm ca nhà vn.

Dù Nam Cao n vi nn vn hc hin thc mun hn nhng nhà vn cùng thi i trc nhng do tác gi ã bit khi nhng ngun cha ai khi và sáng to nhng gì cha có, cho nên Nam Cao ã có nhng tác phm i to c n tng sâu sc trong lòng ngi c

Truyn ngn "ôi mt" là mt tác phm tiêu biu cho phong cách cng nh quan nim sng, cái nhìn nhân sinh quan ca nhà vn Nam Cao trc thi cuc. Nó nh mt bn tuyên ngôn ngh thut ca tác gi trc hoàn cnh i mi ca t nc sau khi cách mng tháng Tám thành công.

Trong truyn ngn có hai nhân vt chính là Hoàng và th hin hai quan nim sng, hai cái nhìn khác nhau v thi cuc. Trong ó, nhân vt Hoàng c nhà vn Nam Cao miêu t khá chi tit sc nét t hình dáng bên ngoài, n ni tâm và tính cách bên trong.

Nhan "ôi mt" ca truyn ngn cng gi lên trong lòng ngi c nhng cái nhìn vô cùng mi m ca tng lp vn ngh s trong i sng ca ngi nông dân.

Nhân vt Hoàng vn là mt nhà vn, t Hà Ni chuyn v sng vùng tn c, mt vùng nông thôn xa thành ph. Trong con mt ca bn bè ng nghip cùng gii thì Hoàng là mt nhà vn nhng anh ni ting là mt con buôn nhiu hn.

Dù là ngi có tài nhng Hoàng không dùng cái tài vn chng ca mình to nên nhng tác phm ln lao có tính hng thin, giúp cuc sng tr nên tt p hn. Mà anh thng xuyên dùng ngòi bút ca mình chng phá các bn cùng gii, chc phá, hãm hi nhng ai hn mình. Hoc làm Hoàng nga mt vì mt lý do gì ó.

phan tich nhan vat hoang trong doi mat - Phân tích nhân vật Hoàng trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao
Phân tích nhân vt Hoàng trong ôi mt ca Nam Cao

Nhng t ngày chuyn v ngoi ô Hoàng sng vô cùng khép kín không quan h vi ai, nhà lúc nào cng kín cng cao tng, anh cng không quan tâm ti tình hình t nc nhng din bin chính tr din ra trong giai on mi. Hoàng m u vi cái nhìn ca ngi àn em c, dáng i k n, khuôn mt béo tt, trên khuôn mt thì l v y bi kch.

T ngoi hình ca nhân vt Hoàng cho chúng ta thy cuc sng vô cùng m no, thoi mái trong vt cht ca Hoàng và gia ình. Nó hoàn toàn ngc li vi nhng s phn ngi nông dân ói kh, lm than, lam l ngoài kia.

Qua nhng hình dáng và tính cách, lai lch ta có th thy Hoàng là mt nhân vt có chút tài nng vn chng, có chút tài nng trong vic làm n kinh t, kim tin. Nhng anh ta li là ngi thiu o c, ích k, trng gi sng tách bit vi thi cuc, ích k ch bit ngh ti cuc sng cá nhân.

Khi cách mng tháng Tám xy ra ông ta ct t liên lc vi bn bè ng nghip c, không quan h vi ai ngày ngày óng ca gia ình mình, sng tách bit hoàn toàn vi th gii xung quanh mình. Không có bn bè, nào ti thm anh ta và anh ta cng không có nhu cu quan h vi hàng xóm, láng ging xung quanh.

Gia ình Hoàng ang sng gia thi cuc, trong giai on vô cùng quan trng ca t nc. Nhng anh ta dng nh chng bun quan tâm. Trong khi nhng ngi dân lao ng nghèo khó cht ói y ng thì con chó béc giê nhà hoàng vn có cm n, tht cá y . Hoàng vn sng li sng sa hoa, n mía nng, ung trà p hoa nhài hoa cúc, ng màn tuyn…

Ngày ngày Hoàng sng sung sng trên ni au ca ngi dân lao ng, ngi nông dân khn kh, trong ni au mt nc kip nô l lm than.

Nhng iu v cuc sng vt cht ca Hoàng không áng nói bng cách nhìn i nhìn ngi ca Hoàng. Anh hoàn toàn không có cái nhìn thin cm chút nào vi ngi nông dân. Vi anh nhng ngi nông dân là ngi ngu dt, tham lam, l mãng và ích k…Anh ta lc u lo lng cho s nghip gii phóng dân tc ca nc nhà khi trao vào tay nhng ngi nông dân dt nát ó nhng quyn hành quá ln.

Vi Hoàng ngi nông dân là nhng ngi có tính tò mò, tc mch vào chuyn ngi khác thng hóng ht ri buôn chuyn nói xu ngi khác mà thôi.

Ri có nhng anh rng en, mt toét, hát tin quân ca nh ngi cu kinh ng gt, ngng líu ngng lô, gi lu n bin thành "nu n", ri tên con gái thì nht nh là phi lót bng ch "th" thì mi chu.

Nhân vt Hoàng không ch có cái nhìn sai lch v nhng ngi nông dân, v cuc kháng chin ca dân tc mà anh ta còn t ra coi thng nhng ngi cán b ng viên xut thân t ngi nông dân, t tng lp bn nông i lên. Hoàn giu ct cách mng ca kháng chin ca dân tc bng bng nhng li ha hn suông chc gì ã làm c khi nm trong tay là nhng con ngi nông dân ngu dt toàn nhng tính xu.

Hoàng thiu nim tin và tình cm dành cho ngi nông dân, anh ta không nhìn thy nh t cht áng quý h. Nhng ngi nông dân nghèo kh, lam l dt nát y nhng li có tm lòng yêu nc mnh m hn bt k ai. H có th làm cách mng tt, và cách mng cùng trit bi chính h là nhng ngi phi chu nhiu mt mát au kh nht khi t nc ri vào hoàn cnh nô l, lm than.

Hoàng cha bao gi m lòng vi qun chúng nhân dân thì làm sao anh hiu c tâm hn cao p bên trong ca h. Hoàng ch bit sng cuc sng hng th xa hoa hàng ngày hng chn m nm êm thì làm sao bit nhng con ngi rng en mt toét kia có th làm nhng gì.

Cách nhìn i nhìn ngi ca nhân vt Hoàng th hin anh ta có cái nhìn lch lc, phin din v ngi nông dân. Mt cái nhìn không ci m không thin cm, không mun hòa mình vào thi cuc mt ngi tham lam, ích k ch bit hng th cho riêng mình.

Thông qua tác phm "ôi mt" ca Nam Cao ã vô cùng tinh t, xây dng thành công nhân vt Hoàng mt con ngi bng xng tht sng tham lam, ích k có thái sng th vi thi cuc, không tin vào con ng mà ng và cuc kháng chin ca dân tc.

ông Tho