Cảm nghĩ về cha mẹ của em

Cm ngh v cha m ca em

Hng dn

Không có mt ngôn t nào trên th gian này nói ht c ‘công cha ngha m’. Cha m là nhng con ngi tuyt vi i vi phn làm con nh chúng ta, chúng ta t hào vì có h trong cuc i này.

Cha m là ngi to ra hình hài, a chúng ta n vi cuc sng muôn màu này. Chúng con thm cm n cha m vì ã sinh ra chúng con. M mang nng au chín tháng mi ngày, cha vt v sm hôm mong ngóng a con ta thiên thn mình chào i. Không có Cha M thì chúng ta không th tn ti trên th gian này, không th chm n cuc sng này:

"Có phi cha m ha nhau t kip trc Tc li hình con nguyên vn trái tim ngi"

Cha m vt v c cuc i nui nng nhng a con, h không h ngh chút gì cho bn thân h. H nh tn ti trong cuc i này ch vì nhng a con ca mình. Sinh con ra là iu mà chúng con không bit tr n sao cho ht ng này ngi còn giành tt c nhng gì tt p nht trên th gian này cho chúng con.

"To tn sm hôm m nuôi con khôn ln.a tm lng gy cha che ch i con"

Cha m không qun cc nhc trong cuc sng kim ra nhng ng tin nuôi các con có cái n, cái hc; có cái cho bng bn bng bè. Cha m m hôi vì nhng c mun ca các con. cha m bán lng cho tri bán mt cho t ch mong cho con h có c cuc sng viên mãn nht.

Cha M không quan tâm n hnh phúc ca riêng bn thân; Cha M có th nhin ói, có th mc mt b áo qun vi nhng ch khâu nhng tm lòng bao la ca h làm mi cách con mình có mt ba cm no, có mt b qun áo p.

Không vì nhng vt v trong cuc sng mà Cha M li to ting nng vi con mình; Cha M luôn nói mt cách nh nhàng, mt cách m áp dy các con; Cha M có tm lòng bao dung và v tha qua ln i vi các con.

T khi to nên hình hài trong u Cha M luôn thao thc, ngh cách nào dy d con mình tht ngoan, tht mt ngi tt. Cha M không ngng suy ngh v iu ó. Cha M dy ta cách làm ngi, cách i nhân x th sao cho úng; ngi dy ta muôn vàn cái hay, cái p nhng ngi cng không quên dy ta cách ng vng trên ng i.

ôi khi chính nhng a con mình sinh ra không hiu ht lòng mình, li dùng nhng ngôn t hn láo vi h. nhng h không bc tc vì nhng câu nói ó, và ri phn làm con chúng ta hiu ra cái sai cn phi sa ca mình. Cha m luôn m tm lòng bao dung, nhân ái và lng vi con mình. Hành ng ca con mình là sai nhng h không mt li mng m mà luôn v v, an i, ng viên các con. (Ví d: hình nh ngi cha già tay eo xách túi vi nhng hoa qu, món n ngon vào thm a con trai tù ti ca mình cho ta thy hai ch’cha m’ tuyt vi nh th nào).

Cha M ã cho chúng ta tt c nhng gì h có nhng không mt ln òi hi nhng gì chúng ta: ‘Cha: có ngha là ch da, sut i con trn vn yêu thng M: có ngha là mãi mãi, là cho i không òi li bao gi ‘

Cha m cho ta s sng, cho ta cái n,cái mc; trao tình yêu thng nng nhit; lo lng, chm sóc chúng ta mi khi au m; tn ty sm hôm kim tin nuôi con. Nhng Cha M chng cn n hai t báo hiu, chng cn mt ba cm no t chúng ta.

Nói v cha m t hn s không th nói ht v s hi sinh cao c ca h. Chúng ta ch cn hiu mt iu: không ai tt vi bn trên th gian này ngoài cha m ca bn

Ngun: Vietvanhoctro.com