Giải thích câu ca dao “Có cha có mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đờn đứt dây”

bài: Em hãy gii thích câu ca dao Có cha có m thì hn. Không cha không m nh n t dây

Bài làm

Mi ngi không phi t nhiên c sinh ra trên th gii này mà ó chính là nh công lao ca bc sinh thành – Cha, m. Cha m luôn luôn là nhng ngi yêu thng chúng ta nht và cng là ngi tht quan trng i vi mi ngi. Cha m ã cho ta hình hài cng nh luôn dang rng ôi tay ón ch chúng ta mi khi chúng ta ym lòng và tht bi. Tm quan trng ca cha m i vi mi ngi tht khó có th nói c thành li và cha ông ta cng ã có câu nói rt hay v tm quan trng ca cha m i vi con cái:

“Có cha có m thì hn

Không cha không m nh n t dây”

Thc s ta nh thy c câu ca dao trên dng nh cng ã th hin rõ nét công lao to ln ca ngi làm cha, các bc làm m i vi con cái. Ta nh tìm hiu sâu hn na v câu ca da này “n” ây là mt ting c chch ca t “àn” ch mt loi dng c phát ra âm thanh, mang nim vui n cho mi ngi. Thc s ta nh thy c rng chính nhng cái àn là mt trong nhng dng c có th phát ra âm thanh trong tro phc v i sng tinh thn cho nhân dân ta t xa n nay. Th ri ta nh thy c chính âm thanh c to ra t dây àn, khi àn t dây thì nó s chng còn tác dng gì na ging nh ngi con. Trong cuc sng ca chúng ta hin nay ta nh bit c và cng không th ph nhn ó chính là cha m chính là tin cho con cái phát trin và phc v công sc ca mình cho xã hi. c bit hn ta nh thy c trong h cng chính là mnh ghép quan trng nht trong cuc i ca con cái vy. Nu nh trong cái àn quan trng là dây àn thì i vi con ngi cha m cng quan trng nh vy.

giai thich cau co cha co me thi hon khong cha khong me nhu don dut day - Giải thích câu ca dao “Có cha có mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đờn đứt dây”
Gii thích câu ca dao “Có cha có m thì hn. Không cha không m nh n t dây”

Chúng ta luôn luôn bit c rng, cha cng chính là mt ngi tr ct ca gia ình, ng thi cng chính là s gánh vác nhng công vic nng nhc, nhng git m hôi con cái có iu kin sng tt nht. Ngi cha còn chính là ngi nh cng s còn dy con cách sng nh th nào. Ta nh cng bit c rng, ngi cha truyn cho con s mnh m và tinh thn trách nhim. Còn ngi m ói vi con cái dng nh vn luôn luôn gn vi nhng iu nh nht thng ngày nhng li ht sc quan trng. ó chính là luôn lo cho con nhng ba cm, ân cn ch bo cho con khi con quên, m chic cúc áo khi ã bung,… Tt c nhng iu nh nht ó thôi nhng nó li to lên thành mt gia ình nh.

Trong cuc sng ta nh bit c rng “không cha không m” chính là ni bt hnh ln nht ca ngi con và nó li còn c ví “nh àn t dây”. Vic nhng a con m li thiu cha là thiu i mt lá chn bo v che ch cho mình. Và hn th na chính là vic ã thiu mt ngi thy giáo dc ta c v c nhng cách sng và c s thiu thn v vt cht. Bên cnh ó nu nh nhng a con không m s thiu thn v tình yêu thng sâu m t trái tim ngi m. Và chc chc mi khi bun cng không có mt im t chc chn và an toàn nht ta vào ó. Thiu i nhng ba n ngôn tm tt, thiu nhng li nhc nh “v sm nghe con”,… Tht s mà nói thì thiu i tình cm ca b m là mt trong nhng l hng ln i vi chúng ta.

Th ri ta nh bit c chính trong dân gian cng có nhiu câu ca dao khác v tình cha m mà dng nh ta thy c rng, c mi ngi con nào cng ã bit tiêu biu nh câu ca dao nh cng tht hay và c sc bit bao nhiêu, ó chính là nhng câu “Công cha nh núi ngt tri. Ngha m nh nc ngoài bin ông”. Công lao to ln ca cha m luôn trng tn, to ln và dt dào. Qa tht ta nh cng thy c ó cng chính là ngun dinh dng cho cây con mc lên t mt mm cây yu t tr thành cây c th sng sng vi thi gian. Không có ngôn t nào có th k ht c công lao vô b ca cha m chúng ta c.

Tu chung li ta dng nh cng thy c rng vic con ngi chúng ta mà không cha không m là ni bt hnh bit bao nhiêu. Có th nhn thy rng bt hnh s thiu thn tình thng, ng thi nó dng nh cng thiu sót s nuôi dng, chm sóc và giáo dc. Cha m giáo dc tt thì a con ó cng s tr thành ngi tt hn.

Minh Nguyt