Cảm nghĩ về mái trường em đang học

Cm ngh v mi trng em ang hc

Hng dn

Nm u tiên ó là lp sáu chúng tôi c hc trong mt ngôi trng mi vi nhng cái hay, cái p.

ó là mt ngôi trng mang tên vùng t ca quê hng tôi. Ban u khi t lp nm lên lp sáu, mt s thay i v môi trng hc khin mi ngi trong chúng tôi có s ng ngàng nht nh. Ng ngàng hn na vì ây là mt ngôi trng tuyt p vi nn vàng trên các dãy nhà là ch yu, cng hng vào ó là ngôi trng này vi rt nhiu cây xanh rp bóng mát.

Gi ra chi nhìn sân trng thy các bn ùa vui rt i hn nhiên và sáng trong nh màu áo trng.

Bc vào lp hc là mt s khang trang: ây có y các dùng giúp cho vic hc ca chúng tôi tt hn. Cô thy ây rt thân thin, quan tâm t m n vic hc, vic hành ca các em hc sinh. Thy cô ã không phânbit hc sinh gii và hc sinh yu, thy cô ãgiúp rtnhiu v vt cht ln tinh thn.

Trng tôi các cô, thy thng xuyên t chc các hot ng gây qu giúp các bn có hoàn cnh khó khn; chp cánh, nâng bc c m cho các bn. Thy cô luôn dy tn tâm, làm nhng gì ht kh nng ca mình cho hc sinh có nhng iu tt p nht có th có.

trng ca tôi thng din ra các hot ng vui chi gii trí có phn va chi mà va hc rt b ích nh thi ‘rung chuông vàng’, thi các cuc thi ‘v lut giao thông’

Ngôi trng này có truyn thng dy tt – hc tt là ni trng thành ca nhiu anh ch i trc. Trng tôi có rt nhiu bng khen t cp tnh, cp Trung ng.Chng t mt iu hin nhiên trng tôi có truyn thng không ch dy tt, hc tt mà tham gia các hot ng giúp ích cho xã hi cng rt tt. Chúng tôi c hc trong ngôi trng này là nim t hào i vi mi cá nhân.

Có mt ngôi trng và thy cô giáo p nh nt bài ca không th nào quên. Mai sau này li hc mt ngôi trng mi vi nhng th mi hn, nhng nhng hoài nim mà ngôi trng này em li cho tôi thì tôi không bao gi quên c.

Cm n các thy, các cô, các bn hc sinh ni ây ã li cho tôi nhng nm tháng hc trò rng r và ti p

Ngun: Vietvanhoctro.com