Em hãy tưởng tượng và viết lại câu chuyện tâm tình mà Đất muốn nói với người

Em hy tng tng v vit li cu chuyn tm tnh m t mun ni vi ngi

Hng dn

Hôm nay, va làm xong bài toán khó, em ra gh á công viên ngi chi. Nhùg làn gió mát du thong qua hôn lên má em, vut tóc em nh mt ngi m hin. Em thy lòng mình thanh thn hn. Bng em thy t di chân em nh ng y. Em nghe ting ca t mun tâm tình vi em thì phi. Em chm chú lng tai nghe.

Cô bé ! Bây gi tôi ang bun lm: Tôi chng còn bit tâm s vi ai ngoài cô c. Tôi s mi ngi không hiu c lòng tôi. Cô bé i, ni bun ó c dày xéo tâm hn tôi nh mt hòn á nng khin tôi day dt mãi. Cô có nhìn thy qu i ln trc mt không? Chc cô cng tng nó gn ây phi không? Không phi th âu! Nó cách xa hàng cây s c, ngi dân ó n mc khác cô nhiu. H a mc váy dài n chân. C ting nói ca h na, cng rt khác.

Cô lên ây có l không hiu h nói gì âu. H sng rt thanh bình. Hàng ngày, h làm vic qun qut mt nng hai sng. H lên ry làm nng. T mt qu i trc, h ã bin tôi thành nhng nng lúa tt. T mt vùng t hoang s, h ã bin tôi thành min t cha y hnh phúc. Chc cô s ngh rng h s hnh phúc t ây.
Nhng không, có mt s kin khin tôi day dt mãi. Khi ó, nhà nc phát ng trng rng “Pam”. Nhân dân ó cng h hi khi tham gia chng trình này, c n các em hc sinh na. H chia nhau i tìm cây v trng. Tôi nhìn h làm vic mà cng thy trong lòng vui bit nhng nào.

Chng my chc, mt na qu i ã y màu xanh. Màu xanh ca nhng cây non, màu xanh ca hòa bình t do. Nhng ngi dân va làm va hát vui v. H hát nhng bài hát v màu xanh, màu vàng. Tôi mun ci tht to cho tha mãn ni lòng. Nhng tôi s mi ngi ngc nhiên s cn tr công vic, cho nên tôi ch ci mt mình mà thôi. Cô bit lúc ó tôi vui nh th nào không? Chc hn cô không th nói ra âu vì chính tôi, tôi cng không bit s nói nh th nào na, mt nim vui tht khó t, ch không nh bây gi âu cô bé ! Hai nm sau, rng cây ã ti tt. Ngày ngày, chim chóc ríu rít chi vi nhau trên cành cây, hót véo von nghe nh mt bn nhc rng vui tai. Bng t phía u rng, có mt ngi i n, trên tay cm mt bao diêm và mt l gì ó. Cô bé i, cô có bit không? Ni bun day dt ca tôi cng có l bt u t ây. Ngh li tôi càng thy cm thù gã ó. Nhìn v mt ca gã, tôi ã thy mt iu gì ó không lành ri. Gã thu gom lá cây khô li thành mt ng to, ri gã dùng cái l có ng nc ban nãy d lên các cành cây, xung ng lá khô và té tát xung tôi. Th nc ó thm vào lòng tôi. Tri i! ng quá. ó không phi là th ru vang trng mà ngi dân lành cho tôi và nhng cây non mà nó là mt th nc áng s. Chúng tôi mun gi ngi n cu giúp. Nhng mà, tri i! Ngi dân ây sao không n? Có l h không hiu c ting nói ca chúng tôi âu. Lúc ó, tôi cu mong ông tri s cho tôi ting nói ca con ngi tôi gi ngi dân ây n. Nhng ã mun ri, mt ngn la hin ra t ng lá khô ri bùng ln cao. C ám lá khô cháy rc lên. La lan dn, lan dn và ta ra khp khu rng. Li la lim dn tng gc cây n ngn cây. C khu rng kêu tht thanh. Ting kêu cu lúc u còn to, càng v sau càng nh dn, nh dn. Chim chóc bay nháo nhác. Ch my phút sau, ngn la gin d ã lan ta khp khu rng, c khu rng ã chìm trong bin la . Tôi au n vô cùng. Hi ôi! Sao mà tàn nhn th! t ây, cây ây, chúng tôi có ti tình gì mà con ngi n hành h? Chng l h không h bit rng kt qu s ra sao ? Nhng trn ma to s xung, nc s ào ào chy, s cun phng nhng ngôi nhà ca h vì không có rng cây bo v. ó, cô có nhìn thy không, thân cây ang gc ngã ó. Còn âu vùng t xanh ti p giàu na! Tôi cu xin cô hãy chn bàn tay phá hoi cây rng, ng chúng tôi phi au kh.

Th ri, mt t bng im lng. Mt git nc ri xung tay em, ri hai git, ri nhiu dn. Ma lã chã ri. Hình nh bây gi ông tri mi thu hiu ni bun ca t, nhng ã mun ri.

Em li thi i v nhà di tri ma. Cht nh ti li nói ca t, em mong sao có mt li khuyên nh vi nhng ngi t rng kia h có th hiu ra sai lm ca mình và sa cha nhanh chóng cho t bun.

Ngun: Vietvanhoctro.com