Thuyết minh về cái quạt điện

bài: Em hãy thuyt minh v cái qut in

Bài làm

Khí hu nc ta chính là khí hu nhit i m gió màu, mùa hè vi ánh nng gay gt. Có l chính vì th mà nhà nhà ai cng có c mt chic qut in thông dng và gn gi nht cho con ngi nht là nng nóng.

Qut máy c bit n cng chính là mt thit b dn ng bng in c dùng to ra các lung gió tht mát. Nhng lung gió này dng nh cng ã nhm phc v li ích cho con ngi ó chính là làm mát. Khi i làm v mt nhc mà c tn hng cn gió mát này mà không phi t tay qut này thì tht là thoi mái bit bao. Qut gió nh làm giúp cho thông gió, thoát khí, làm mát, hoc bt k tác ng liên quan n không khí trong môi trng sng ca con ngi. Ta dng nh cng ã thy c rng chính thành phn chính ca qut máy gm: ng c in, trc ng c, cánh qut, công tc qut, v qut. c bit hn ta nh bit c nguyên lý hot ng ca qut khi hot ng thì cn phi có các b phn quan trng ó chính là cánh qut xoay nhanh to ra các dòng khí. Có l ta nh bit c rng chính các nhà sn xut thit k mi qut in có nhiu mc quay khác nhau t mc cao nht n mc thp nht. Và nguyên lí hot ng ca qut in li ã c tn dng rt nhiu trong chính cuc sng c chúng ta. T th ly ví d ó chính là thit b o gió cng nh các tuc bin gió thng c thit k tng t nh qut in nh chúng ta s dng trong nhà.

thuyet minh ve cai quat dien - Thuyết minh về cái quạt điện
Thuyt minh v cái qut in

Ngun gc ca chic qut c thông qua ó chính là mt trong nhng ngi to ra qut máy u tiên là Omar-Rajeen Jumala vào nm 1832. Lúc ó thì ông cng nh ã gi phát minh ca mình là máy qut ly tâm, hot ng ging nh máy bm không khí.Và khi Thomas Alva Edison và Nikola Tesla cng tht uyên bác khi ã phát hin ra ngun nng lng in cho toàn th gii vào cui th k 19 và u th k 20 cho n ngày nay. Th ri cng chính t ó các loi qut chy bng c hc ã ci tin thành qut in. Tri qua nhiu gia on và nhiu thi k thì cho n nm 1882, Philip Diehl lúc này cng nh ã gii thiu n chic qut in trn và cng có th nói c rng Diehl c xem là cha ca chic qut in hin i ngày nay.

Hin nay, trên th trng qut máy có rt nhiu loi qut và mi loi qut li c thit k khác nhau có th phù hp nht vi mc ích ca ngi dùng. Ta có th k ra có nhng loi qut khác nhau ây ó chính là: qut treo tng, qut bàn, qut ng, qut trn, qut âm trn, qut âm tng, qut hút gió, qut thi gió,… Bên cnh ó cng li có rt nhiu c qut t qut gn trong máy tính nh xíu n qut công nghip to dùng cho các ni ông ngi nh trong các nhà máy, khu công nghip. Không nhng th ta nh thy c các thit b môt chy qut cng rt nhiu loi khác nhau, in mt pha, in ba pha, công sut t nh ti ln thích hp cho mi yêu cu ca ngi dùng.

Tht d có th nhn thy c rng, i vi mt s ng dng tiêu biu nht bao gm iu hòa không khí, h thng gim nhit ,…ra i c thit k có th áp ng c nhu cu ca ngi dùng. Qa tht ta dng nh cng thy c rng dng nh cái gì cng có cái hn ca nó. Và nu chúng ta mà không bit mà c s dng nó mà không bit cách bo qun, nó cng dn h i.Vì lý do này mà tt c chúng ta cn bo qun chúng tht tt bng cách hot ng úng công sut, thi gian s dng hp lí và em i bo trì nu thy có trc trc gì tránh nguy him. Nhng nguy him có th thy c ây ó cng chính là cánh qut nh cng ã b vng ra. Và hn na chúng ta dùng không bit bo qun thì chc chn s tn công và tin ca i sm cái mi.

Nói tóm li, có c mt cây qut máy trong nhà iu cn thit và không ai có th ph nhn c tính nng cng nh vai trò quan trng ca nó. Chic qut máy chính là ngi bn thân thit khi mà hè n.

Minh Nguyt